Privacy statement

DE WERKZAAMHEDEN VAN Stichting Offroadrallysport Noord Nederland

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland is de naam van organisatie die de Roompot Baja Borger in 2018 en eventuele latere edities organiseert. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland exploiteert Roompot Baja Borger rally en website, roompotbajaborger.nl en eventuele mobiele- en tablet apps. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland organiseert de wedstrijden onder licentie van de KNAF.

Voor het goed functioneren van de verschillende diensten van Stichting Offroadrallysport Noord Nederland is het in sommige gevallen van belang om persoonsgegevens van u te verzamelen en (tijdelijk) op te slaan. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland hecht groot belang aan de bescherming van uw privacy en veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en, vanaf 25 mei 2018, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

VOOR WIE GELDT DIT PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement geldt voor bezoekers van de website van Stichting Offroadrallysport Noord Nederland inclusief bijbehorende apps. Daarnaast geldt dit privacy statement voor bezoekers die contact hebben of meedoen met acties, overige relaties van Stichting Offroadrallysport Noord Nederland en eventuele sollicitanten en/of vrijwilligers.

DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U GEBRUIKEN

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij werken met persoonsgegevens van klanten (c.q. gebruikers), medewerkers en partners. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • ingestuurde foto’s, filmpjes, geluidsfragmenten en berichten in apps, sms en mms;
 • gegevens over uw deelname aan periodieke acties;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website en apps;
 • inbel gegevens;
 • IP-adres – de gegevens worden niet gebruikt ter profilering;
 • sollicitatiebrief en cv n.a.v. sollicitatie of vrijwillergswerk.

Wij kunnen niet uitsluiten dat derden via onze website cookies plaatsen waarmee uw surfgedrag wordt gevolgd (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens die in de AVG zijn opgenomen zoals gegevens over ras, geloof, van medische aard, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vakbond of een strafrechtelijk verleden tenzij ​de verwerking van de bedoelde gegevens noodzakelijk is voor uw persoonlijke veiligheid, het inhoudelijke en/of journalistieke doel.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op: zie vragen onderaan deze verklaring. Wij zullen deze informatie dan na een positieve beoordeling, verwijderen.

WAAROM WE GEGEVENS NODIG HEBBEN

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het maken van online artikelen, eventuele radio- en/of televisie uitzendingen;
 • het onderhouden van klantrelaties;
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame;
 • voor contact via het contactformulier bij vragen of opmerkingen;
 • voor periodieke acties, zoals prijsvragen enzovoorts;
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • voor het inventariseren van het bereik van Stichting Offroadrallysport Noord Nederland en het aanbod te verbeteren om beter aan te te sluiten bij het publiek via sociale media;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Stichting Offroadrallysport Noord Nederland analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Stichting Offroadrallysport Noord Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor wij gegevens verwerken.

DELEN MET ANDEREN

Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke plicht op Stichting Offroadrallysport Noord Nederland rust of wanneer u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites / apps. Alle gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. Dit wordt gedaan om uw instellingen te behouden zodat het gebruik van onze site wordt vergemakkelijkt. Daarnaast geeft het inzicht in het gebruik van de video en/of audio player. Deze gegevens worden niet gebruikt om bezoekers persoonlijk te identificeren.

 

LINK NAAR ANDERE WEBSITES

Op de website treft u soms links aan naar andere websites. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland is niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: zie vragen onderaan deze verklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Stichting Offroadrallysport Noord Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vijf weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op: zie vragen onderaan deze verklaring.

 

OPENBARE NETWERKEN

Stichting Offroadrallysport Noord Nederland maakt u attent op het volgende. Wanneer u verbinding maakt via een openbaar (wifi-) netwerk kunnen onbevoegden de informatie volgen die wordt uitgewisseld tussen uw computer/telefoon en het openbare netwerk. Dit kan vergaande gevolgen hebben, als deze gegevens o.a. wachtwoorden, inloggegevens of andere gegevens kunnen bevatten. De gevolgen kunnen variëren van inbraak op de computer of smartphone tot het inloggen op iemands e-mail- of accounts. Voer dus geen belangrijke persoonlijke activiteiten uit via openbare netwerken, zoals inloggen op persoonlijke accounts.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Stichting Offroadrallysport Noord Nederland uw persoonlijke gegevens verwerkt.

VRAGEN

Als u nog vragen hebt over ons privacy statement, neem dan contact op met Stichting Offroadrallysport Noord Nederland via privacy@bajaborger.nl. Indien u klachten heeft over het privacybeleid van Stichting Offroadrallysport Noord Nederland kunt u een email sturen naar privacy@bajaborger.nl of een brief naar Compagnonsweg 3 9482 WR, Tynaarlo.